معرفی تستM2PK /ایزو آنزیم M2 پیرووات کیناز

این تست برخلاف تست جستجوی خون مخفی (FOBT) که متکی به جستجوی خون با هر منشائی می باشد ، به طور اختصاصی قادر است تومورها و پولیپ
های خونریزی دهنده و غیر خونریزی دهنده را با حساسیت بالا مشخص کند .
نتایج آزمایش که به روش الایزا انجام می گیرد ، به صورت کمی گزارش می گردد .
مهم ترین مزایای این تست شامل موارد زیر می باشد :
• ویژگی و حساسیت بالا
• عدم وابستگی به خونریزی
• تشخیص ضایعات با و بدون خونریزی خصوصا اگر اندازه آن بیشتر از 1cm باشد .
• عدم وابستگی به رژیم غذایی
• عدم نیاز به بیش از یکبار نمونه گیری
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .