سیتوژنتیک روتین

 سیتوژنتیک شاخه ای پویا ازعلم ژنتیک است که به تجزیه وتحلیل تعداد وساختارکروموزومهای انسان وحیوان میپردازد. این تغییرات میتوانندسبب ایجادمشکلاتی دررشد،تکامل وچگونگی عملکرد بدن شوند.

 

ناهنجاری های کروموزومی از علل مهم ایجاد نقایص مادرزادی و سقط های خود به خودی به شمار می ‌روند.  به طور تقریبی، 50 درصد از بارداری ‌ها به سقط خود به خودی منجر می شود که حدود 25 درصد آنها با نقایص کروموزومی شدید همراه می باشند.

تعدادکروموزوم ها در بدن هر انسان سالم 46 عدد می باشد که با در نظر گرفتن کروموزوم های جنسی برای افراد مونث ,XX 46 و افراد مذکر XY,46 می باشد.

آنالیزهای سیتوژنتیک عمدتا به منظور تشخیص جنین های همراه با ریسک آنیوپلوئیدی(سندروم هایی که ناشی ازافزایش یا کاهش تعداد کروموزوم های نرمال است)،سندروم های ایجاد شده به دلیل ناهنجاری های ساختاری کروموزوم(مانند جابجایی و واژگونی) انجام می شوند.
بررسی تغییرات کروموزومی در یک فرد با انجام آزمایش کاریوتیپ امکان پذیر است. بدین منظور، سلول های سوماتیک (بدنی) را وادار به رشد کرده و آنها را در مرحله متافاز از تقسیم سلولی، متوقف می کنیم و از سلول ها گستره های کروموزومی تهیه می شود.
این گستره ها پس از تهیه عکس میکروسکوپی، در کنار یکدیگر چیده شده که به این چیدمان کروموزومها در کنار یکدیگر کاریوتایپ گفته می شود.

 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .