دستورالعمل برای گرفتن خلط

 نمونه صبحگاهی بهتر است. 
بهتر است بیمار ناشتا باشد. 
لازم است قبل از گرفتن خلط دهان چند بار با آب معمولی شسته شود. 
نفس عمیقی را از راه بینی کشیده و برای لحضه ای نفس خود را در سینه حبس کنید. 
با سرفه عمیق خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه کنید و از ریختن خلط به جدار خارجی ظرف خودداری نماید.
چنانچه مشکل بود سر را روی بخار آب گرفته استنشاق نموده یا با آب نمکده درصد قرقره نمایید تا خلط بیاید.
سعی شود آب دهان نباشد آب دهان شفاف و ابکی است ولی خلط چسبندگی دارد. 
نمونه را در ظرف مخصوص دهان گشاد ریخته و سریع به آزمایشگاه بیاورید .
بیرون ماندن خلط در جواب آزمایش تاثیرمی گذارد. 
نمونه گیری در منزل:
صبح قبل از برخاستن از جای خود بدون اینکه غذایی بخورید با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مربوطه تخلیه نمایید و هر چه سریعتر به آزمایشگاه بیاورید. 
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .