دستور العمل جمع آوری نمونه مایع منی

آزمایش بر روی مایع منی به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد نمونه باید ترجیحا در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود نمونه باید پس از 3 تا 5 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شودهنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمائید
نمونه هایی که پیش از دو روز و پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست وجود تب در خلال 3 روز پیش از انجام آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی بدون استفاده از صابون و با دست کمی نمناک تهیه شده و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده جمع آوری می گرددنمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست باید دقت شود
که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث به دست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد قبل ازگرفتن نمونه ظرف رانزدیک به حرارت بدن (37 درجه سانتی گراد)نگهداری کنیدو از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتی خودداری نمایید و تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمایی نزدیک به دمای بدن مانند زیر بغل  نگهداری نمایید.
توجه: نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد فاقد ارزش است.
آزمایش منی بعد از بستن لوله ها در مردان (وازکتومی)
انجام آزمایش منی در این افراد مشابه انجام آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که :
این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شوددرطی 24 ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هرعلت دفع شود نمونه ای که یک ساعت پس از جمع آوری تحویل آزمایشگاه شود فاقد ارزش است.
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .