دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرارتمیزدرخانم ها ( کشت ادرار )

1- بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری ، نخستین نمونه ادرارصبحگاهی است .
2- پیش ازانجام آزمایش ازنوشیدن بیش ازحدمایعات اجتناب نمائید .
3- دستهای خودراکاملا باآب صابون شسته وبه خوبی خشک کنید .
4- درب ظرف ادراررا بااحتیاط بازکنید .تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید باسطح داخلی ظرف یادرب آن تماس پیدا کند. 
5- بایک دست ، چین های پوستی دستگاه تناسلی راازهم باز کرده وبا دستمال یکبارمصرف اطراف مقعد وپیشابراه راازجلوبه عقب تمیز کنید .این کاررا دوبار تکرار نمائید .
البته درهربارتمیزکردن ازیک دستمال جدیداستفاده نموده ودستمال قبلی رادوربیندازید .
6- درب ظرف کشت رابا احتیاط بازکنید تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف ادراریادرب آن تماس پیدا کند.
7- مقدارکمی ازقسمت اول ادرار(دوثانیه اول ) راداخل توالت تخلیه کرده وسپس حدود30میلی لیتر( نصف ظرف نمونه ) ازآن را در درون ظرف مخصوص جمع آوری نمائید.
8-  درب ظرف نمونه رابسته وآن راتحویل آزمایشگاه دهید .
9-  درصورتیکه نمونه خارج ازآزمایشگاه تهیه میشود، لازم است تابه  سرعت به آزمایشگاه ارسال شده وتاآن زمان درجای خنک نگهداری شود . بهتراست درصورت امکان شب پیش ازنمونه برداری حمام کنید .
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .