دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته

  نام:                            نام خانوادگی:                              شماره پذیرش
آزمایش:   24 ساعت قبل از شروع وتا پایان جمع آوری از مصرف نوشیدنی های غیر متعارف وویتامینها خوداری نمائید.در مصرف مایعات ونوشیدنی های روزمره خود تغیریی ایجاد ننمائید. چنانچه ملزم به مصرف دارو میباشید باپزشک معالج یا مسئول آزمایشگاه مشورت نمائید . تذکر:پیش از انجام آزمایش از ورزش و مصرف مایعات زیاد خودداری نمائید .اندازه گیری آلبومین در عفونت ادراری وبیماری حاد ویا بعد از جراحی از ارزش تشخیصی کافی برخوردار نمی باشد لذا در صورت شرایط فوق موارد رابه پزشک معالج ویامسئول آزمایشگاه اطلاع  دهید .   
     
1) ابتدا مثانه را خالی کرده،  ادرار  را  دور بریزید و ساعت آنرا در محل  زیر یادداشت  کنید:         تاریخ :                            ساعت :   
2) از این ساعت به بعد تمام ادرار را در ظرف تمیز دیگری جمع آوری کنید و با احتیاط در ظرف مورد نظر بریزد. توجّه: مستقیماً درداخل ظرف ادرار ننمائید چون ممکن است اسید داشته باشد. 
3) روز بعد درست در ساعتی که دربالا یادداشت کرده اید مثانه را خالی کرده واین بار تمام ادرار  را با احتیاط داخل ظرف بریزید و تاریخ و ساعت آن را در محل زیر یادداشت فرمائید.( در طی24 ساعت ظرف در جای خنک نگهداری شود ) 
                                    تاریخ:                            ساعت:
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .