شرایط بیمار برای انجام ازمایش UBT

1- بیمار باید شش ساعت قبل از انجام آزمایش  ناشتا باشد
2- لازم است چهار هفته از مصرف آخرین دوز آنتی بیوتیک ها و بیسموت گذشته باشد
3-باید یک هفته  از آخرین دوز مصرف داروهای proton pump inhibitors و  h2-Receptor Blockers مثل سایمتیدین و رانیتیدین و فاموتیدین و نیراتیدین و امپرازول و اکسیپرازول و داروهای مشابه آنها گذشته باشد.
4-عدم استعمال دخانیات 1 ساعت قبل از انجام آزمایش 
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .