شرایط انجام تست های تیروئیدی

1-رعایت شرایط ناشتایی 8-12 ساعته الزامیست
2-بین ساعت 6:30 تا 8:30صبح جهت نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمائید 
3- شب قبل از انجام تست های تیروئیدی غذای سبک و غیر چرب (مانند سوپ) استفاده گردد.
4- از فعالیت های شدید بدنی، استرس و هیجانات روحی اجتناب نمایید و استراحت کافی داشته باشید 
5- در روز مراجعه ،از مصرف داروی لووتیروکسین و سایر داروهای تیروئیدی اجتناب گردد مگر با نظر پزشک معالج 
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .